Stratejik Plan

0
317
Stratejik Plan

Stratejik plan nedir? stratejik planlama, stratejik yönetimin ilk aşaması olan formülasyon safhasıdır. Stratejik planlama bir örgütün ne olduğunu, ne yaptığını ve bunu niçin yaptığını şekillendiren ve bu sürece rehberlik eden temel karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çalışma olarak tanımlanabilir (Bryson’akt Erkan, 2008: 8).

Bir firmanın stratejisini belirlemesi ve tüm kaynaklarını buna göre ayarlamasını içeren stratejik plan, kriterleri belirlemek ve performans takibini yapmak açısından oldukça önemlidir. Girişimciler ve müdürlerin yoğunlukları arasında meşakkatli ve göz korkutucu duruma düşen ama önemi büyük olan stratejik planların, yapıldıktan sonra da sürekli olarak değişen şartlara göre güncellenmesi gerekir. Aynı zamanda yapılan bu planların kâğıt üzerinde kalmaması ve uygulamaya geçmesi de son derece önemli bir detaydır (bloglogo, 2019) .

Planın Süreçleri

Stratejik planlama bir süreçtir, ama başı ve sonu olmayan bir süreç. Sürekli değişen çevre koşulları ve iç gelişmeler stratejik planın sürekli olarak değişen bu şartlara uyum sağlayacak bir şekilde güncellenmesini gerektirecektir. Stratejik plan, yapıldıktan sonra bir kenara atılan ve unutulan bir doküman değil, sürekli izlenerek güncellenmesi gereken araçtır (Karaca).

Örneklerle strateji

2005 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu Maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik gayeler ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak maksadıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” hükmüne yer verilerek, kamu idarelerinin politika üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir (OGM, 2017) .

Orman Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Plan ‘ı; ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Ulusal Ormancılık Programı, 10 uncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve diğer üst politika belgeleri ile ilgili ulusal ya da bölgesel strateji belgeleri ve/veya eylem planlarında öngörülen ormancılık temel politika, öncelik, hedef ya da tedbirler veya eylem önerileri çerçevesinde hazırlanmıştır (OGM, 2017, s. 5) .

KAYNAKLAR

logoyu blog. (2019). https://blog.logo.com.tr/dijital-donusum/ .

Karaca, T. (2019). https://kobitek.com/stratejik-planlama-nedir. kobitek. adresinden alınmıştır.

OGM. (2017). OGM Stratejik Plan. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü.

M.Uğur DOLU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here